Flevolandse gemeenten ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan gemeente Almere, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Flevoland voor 2020 t/m 2022 een aanvraag voor Coronacrisisherstelfonds REACT-EU heeft ingediend voor alle gemeenten. Voor AMR Flevoland betekent dit een ESF-subsidiebedrag van afgerond 4 miljoen euro.

Almere, Lelystad, Noordoostpolder & Dronten hebben de extra ESF-middelen binnen de context van COVID-19 crisisherstel geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren (waaronder PrO-/vso-leerlingen), arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/casemanagement en werkgeversbijdragen (plaatsingssubsidies).

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor 2020-2022 is gemeenten 134 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Coronacrisisherstelfonds REACT-EU. Deze subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Naar de inhoud springen