Werkgeversbijdrage Lelystad 2022

Bent u werkgever en bereid om een niet uitkeringsgerechtigde werkloze jongere, iemand met een bijstandsuitkering of met verloningsbaan bij Lavora in dienst te nemen? Dan heeft de gemeente Lelystad een aantrekkelijke gemeentelijke loonkostensubsidie voor u!

Bijstandsgerechtigden (Participatiewet) en niet-uitkeringsgerechtigde werkloze jongeren tot 27 jaar zonder geschikte startkwalificatie kunnen extra ondersteuning nodig hebben om duurzaam aan werk te komen. Zij kunnen zich ontwikkelen tot vakkundige werknemers.

Wat houdt de Werkgeversbijdrage Lelystad in?
Het doel van de subsidie is werkgevers te stimuleren om iemand uit de doelgroep een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden, of minimaal 12 maanden als de werknemer een Beroeps Begeleidende Leerweg opleiding volgt, aan te bieden. Daarbij heeft u als werkgever de intentie om bij voldoende functioneren het contract te verlengen of om te zetten in een vast dienstverband.

Welke voordelen heeft dit voor u?
U ontvangt gedurende maximaal 1 jaar een tegemoetkoming in de loonkosten, namelijk 25% van het op de werknemer van toepassing zijnde bruto wettelijk minimum loon naar rato van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Voor werknemers die voor een minimale duur van 12 maanden, 1 dag in de week een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding volgen, kunt u ook gedurende het tweede jaar een subsidie van 25% van het wettelijk bruto minimum (jeugd)loon ontvangen. Het aanvraagformulier moet binnen 4 weken na aanvang van de arbeidsovereenkomst worden ingediend.

Wat zijn de voorwaarden?
• De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en ontvangt van gemeente Lelystad tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst een uitkering ingevolge de Participatiewet of;
• De werknemer behoort -tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst- naar het oordeel van het college tot de doelgroep niet uitkeringsgerechtigde jeugdig werklozen tot 27 jaar zonder geschikte startkwalificatie of;
• De werknemer is tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst verloond met een verloningsbaan bij Lavora ingevolge de Participatiewet.
• De arbeidsduur omvat zoveel uren als nodig is voor uitkeringsonafhankelijkheid;
• De vacature niet is ontstaan door reorganisatie, afvloeiing, eindedienstverband of ontslag, beide niet op initiatief van een werknemer die soortgelijke werkzaamheden heeft verricht, tot een halfjaar voorafgaande aan de datum waarom de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

Wanneer wordt de aanvraag Werkgeversbijdrage Lelystad in behandeling genomen?

Deze aanvraag Werkgeversbijdrage Lelystad wordt alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend en alle bewijsstukken zijn bijgevoegd:
• Kopie getekende arbeidsovereenkomst
• Als de werknemer een beroepsopleiding in het kader van BBL gaat volgen, moeten ook de volgende bewijsstukken worden bijgevoegd:
1. Verklaring bij met betrekking tot de jeugdige werkloze zonder geschikte startkwalificatie én
2. Verklaring van de onderwijsinstelling óf
3. Bewijs dat de werknemer een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt of voor de opleiding is aangemeld.

Het aanvraagformulier Werkgeversbijdrage Loonkosten moet binnen 4 weken na aanvang van de arbeidsovereenkomst worden ingediend.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de subsidie leidt tot verdringing van werknemers binnen uw bedrijf.

> Aanvraag werkgeversbijdrage Lelystad 2022
> Mutatie werkgeversbijdrage Lelystad 2022

<< Terug naar loonkosten subsidie

Ga naar de inhoud