Cookie- en privacybeleid

Privacy Statement  Werkbedrijf Lelystad bv verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Werkbedrijf Lelystad bv verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Regels
Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Werkbedrijf Lelystad bv uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke medewerker(ster) mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels zijn samengevat in het privacybeleid en –reglement. Dit beleid en reglement is voor alle medewerkers(sters) beschikbaar en is ook voor u als burger in te zien op de website. Daarnaast ligt  een exemplaar ter inzage bij de Infobalie in het stadhuis. De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van dit reglement.

Reglementen 
Privacybeleid en –reglement

Gebruik persoonsgegevens   
Werkbedrijf Lelystad bv voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar medewerkers(sters) en cliënten. Werkbedrijf Lelystad bv gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens van haar medewerkers(sters) en cliënten.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan Werkbedrijf Lelystad bv, gebruikt Werkbedrijf Lelystad bv in veel gevallen ook uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, kan het zijn dat Werkbedrijf Lelystad bv bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële of medische gegevens. 

Plichten en verantwoordelijkheden   
Werkbedrijf Lelystad bv is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Werkbedrijf Lelystad bv moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de Werkbedrijf Lelystad bv alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Werkbedrijf Lelystad bv heeft passende beveiligingsmaatregelen -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben medewerkers(sters) een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. 

Werkbedrijf Lelystad bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden   
Werkbedrijf Lelystad bv verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het Werkbedrijf Lelystad bv daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Cookies   
Werkbedrijf Lelystad bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij een bezoek aan de website. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De ten behoeve van informatieverzoeken of gestelde vragen per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de (aan)vraag of reactie.

De website van Werkbedrijf Lelystad bv gebruikt Google-analytics cookies, die algemene gegevens van bezoekers bij houden om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van de website. Hiermee kan Werkbedrijf Lelystad bv de website en haar online dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Ook delen wij deze gegevens niet met andere partijen.

Wij maken tevens gebruik van beproefde beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens

Uw rechten   
U heeft een aantal rechten als Werkbedrijf Lelystad bv uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:
– Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
– Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door Werkbedrijf Lelystad bv.
– Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
– Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
– Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Werkbedrijf Lelystad bv zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken (schriftelijk) reageren. Vervolgens kunt u Werkbedrijf Lelystad bv verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Werkbedrijf Lelystad bv in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Meer informatie  
Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Contact  
Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met:
Werkbedrijf Lelystad B.V.
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 482
8200 AL Lelystad

[email protected]

Toepasselijk recht  
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring  
Deze privacyverklaring kan door Werkbedrijf Lelystad bv te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Werkbedrijf Lelystad bv gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.  

Ga naar de inhoud